การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โดย: CS@GARGUAR [IP: 1.20.83.xxx]
เมื่อ: 2018-02-01 13:23:05
หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลองพิจารณา

หัวข้อต่อไปนี้ประกอบการตัดสินใจ

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำเป็นหรือไม่ ? ถ้าหากในแต่ละวันเราได้รับสารอาหารครบ 5

หมู่ครบถ้วนเพียงพอก็ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากการรับประทาน

สารสกัดเข้มข้นอาจทำให้เราได้รับอันตรายจากการบริโภคสารนั้นในปริมาณมากเกินไปได้

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์จริงหรือ ? การพิจารณาคำถามนี้ควรยึดหลักที่ว่า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิใช่ยารักษาโรค คุณค่าผลิตภัณฑ์อาจไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้บริโภคต้องดูงานวิจัย

และผลการศึกษาทดลองที่เชื่อถือได้ หากไม่สามารถตัดสินใจตรงนี้ได้สามารถสอบถามมายังสาย

ด่วน อย. 1556 หรือสอบถามแพทย์ และเภสัชกรได้ บางครั้งการขายตรงทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า

สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ ทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และเสียโอกาสที่จะได้รับ

การรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัยไหม ? แม้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่จะได้มา

จากธรรมชาติ แต่อาจทำให้เกิดการแพ้ หรือมีผลข้างเคียงจากการรับประทานได้ ซึ่งกรณีที่มี

ผลข้างเคียงจะต้องมีคำเตือนระบุไว้ที่ฉลาก เช่น กรณีคำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิด

น้ำมันปลา คือ ห้ามใช้ในผู้แพ้ปลาทะเลหรือน้ำมันปลา และควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้า หรือผู้ที่

ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพริน นอกจากนี้ก็อาจเกิดเกิดจากความไม่ปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เช่น การปนเปื้อนของโลหะหนัก

4. ราคาเหมาะสมหรือไม่ ? ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกมักจะมีราคาแพง ดังนั้นผู้บริโภคจึง

ต้องประเมินความจำเป็นในการบริโภคโดยดูความเหมาะสมประโยชน์ที่ได้รับกับเงินที่ต้องเสียไป

เพราะตามปกติ เราสามารถได้รับสารอาหารจากอาหารหลังที่รับประทานประจำวัน โดย

รับประทานอาหารให้หลากหลายครบทุกหมู่อย่างเช่นการรับประทานผักสด ผลไม้สด ก็จะได้

คุณค่าที่มาพร้อมกับความอร่อยในราคาที่ถูกกว่า

เมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่านต้องพิจารณาว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารชนิดใด โดยมีหลักการเลือก ดังนี้

ท่านรู้สึกว่าขาด และ/หรือต้องการสารอาหารตัวใดเพิ่มเติม เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท

น้ำมันปลาสำหรับผู้ที่ต้องการกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเมก้า 3 หรือต้องการเพิ่มใยอาหาร เพื่อ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ช่วยเพิ่มกากในระบบขับถ่าย แต่ไม่ทานผักหรือผลไม้ท่านก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ประเภทใยอาหารเสริมได้

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย

ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. เพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากถูกต้องมีเลขสารบบอาหาร อ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากฉลากที่ได้รับ

อนุญาตไม่ควรเชื่อข้อมูลจากการโฆษณาของผู้จำหน่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในฉลาก

ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่านต้องศึกษาว่าโรคประจำตัวที่ท่านเป็นอยู่เป็นข้อห้าม

ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือต้องระมัดระวังการใช้เป็นพิเศษหรือไม่ ผลข้างเคียงที่ระบุไว้ที่ฉลาก

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นๆ ท่านรับได้หรือไม่ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องบริโภคใน

ปริมาณที่กำหนดไว้บนฉลาก อย่าบริโภคให้มากไปกว่านั้น และจะต้องไม่ละเลยการดูแลสุขภาพ

ควบคู่ไปด้วย ซึ่งถ้าหากมีโรคประจำตัวอื่นจะต้องไม่ลืมที่จะแจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารตัวใดอยู่ เพื่อให้ได้รับการดูแล หรือรักษาโรคอย่างเหมาะสม และได้รับประโยชน์

สูงสุดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นที่มา:http://food.fda.moph.go.th/data/document/2554/CS01.pdf

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,043